Language Assistance

Language Assistance Services

English Spanish
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100). ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).
Tagalog Vietnamese
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100). CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).
Thai French
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100). ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-969-4862 (ATS : 1-800-855-7100).
German Korean
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100). 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100)번으로 전화해 주십시오.
Japanese Indonesian
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-969-4862(TTY:1-800-855-7100)まで、お電話にてご連絡ください。 PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).
Hindi Italian
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100) पर कॉल करें। ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).
Russian Chinese
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-969-4862 (телетайп: 1-800-855-7100). 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-969-4862 (TTY:1-800-855-7100)。
Armenian Arabic
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-969-4862 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-855-7100): ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-800-969-4862 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-855-7100).

Contact Us

Thank you for contacting VNA Hospice & Palliative Care of Southern California. We will get back to you soon as possible. Contact our 24-hour day call center at 1-800-969-4862 and a representative will be able to assist you immediately.